Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)

Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Title:The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia=Rumeli’de Akıncıların askeri teşkilatı. These
Author:Mariya Kiprovska
Translator:
Editor:Supervisor: Halil İnalcık
Language:English
Series:
Place:Ankara
Publisher:The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University
Year:2004
Pages:VIII, 120 [2]
ISBN:
File:PDF, 2.55 MB
Download:Click here

Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These. Ankara: The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, 2004, VIII+120 [2] p.

Abstract

This study’s primary objective is to shed light on the peculiarities of one military corps in the Ottoman army, particularly that of the akıncıs. Examining the first so far known akıncı defteri from the second half of the fifteenth century with all its peculiarities and putting it into the historical context of the time, this research stresses its importance. Moreover, taking a look on the preceding centuries of the Ottoman history, in which the raiders (akıncılar)and especially their military commanders played a great role in the Ottoman military advance on the Balkans, prominence is given to the possible breaking point in the organizational status of a defined body of the akıncı corps in the Ottoman army,which the defter from 1472 marks in this troop’s existence. Thus the study attempts to examine the corps in its first formative stage when it became a distinctive body of the centralized Ottoman military forces. Therefore, an examination is made on the character of the first Ottoman advance into Balkan territories, when the traditions of the marches represented by the prominent akıncı leaders, was still playing a great role in the Ottoman military actions. The time of Mehmed the Conqueror and especially the register for the raiders’ recruitment from the second half of the fifteenth century, come to illustrate the assimilation of the representatives of the frontier culture into the centralized structures of the growing Empire. The development of both-the corps itself and its commanders, has been examined. Consequently, the final aim of this study is to reveal the early stages of the akıncı corps in terms of organization.

Özet

İşbu araştırma Osmanlı ordusunun bir mühim parçası olan akıncı kuvvetlerini ele almaktadır. Araştırmanın esas arşiv kaynağı XV. yüzyılından kalmış olan bir akıncı defterinin ışığı altında adı geçmiş olan askeri birliğin özellikleri tespit olmaktadır. Osmanlı tarihinin ilk asırlarında önemli rol oynayan atlı bölüklerinin önemini araştırırken bunların Balkanlar fütuhatındaki önemini daha sarih bir surette araştırılmış olmaktadır. Sofya Osmanlı Arşivinde yeni bulunmuş olan 1472 tarihli defter yardımıyle akıncı kuvvetlerinin organizasyon prensipleri tespit edilmiş olmaktadır. Böylece araştırmamız akıncıların Balkan yarımadasındaki Osmanlı fethi sırasında önemli bir askeri kıta olarak ortaya çıkışı izah edilmektedir. Bunun yamsıra ileri gelmiş olan akıncı beylerinin Balkanlar fütuhatının sırasında uc geleneklerine göre oynadıkları muazzam rolü açıklanmış oluyor. 1472 tarihli defter akıncıların Fatih Sultan Mehmed devrinde merkezlenmekte olan Osmanlı devletinde akıncıların yeni siyasal gerçeklere nasıl uydukları, yani, bunların ortaya konulmuş olan yeni sosyo-politik şartalara nasıl uymuş olduklarını göstermektedir. Bununla beraber akıncı kuvvetlerinintarihi tekâmülü ile beylerin sosyal ve siyasal önemi incelenmiş olmaktadır. Şöyle ki işbu araştırmanın esas görevi, akıncı organizasyonun tespit ettiğimiz genel prensipleri ışığı altında, bunun gelişiminin ilk safhasını aydınlatmak ortaya çıkmaktadır.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
SÛZÎ ÇELEBİ
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)