Fərəcov Ş. F. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər). Dissertasiya (2014)

Title:Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər). Dissertasiya
Author:Şəfayət Fərəc oğlu Fərəcov
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Həcər Yusif qızı Verdiyeva
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Üniversiteti
Year:2014
Pages:180
ISBN:
File:PDF, 5.06 MB
Download:Click here

Fərəcov Ş. F. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər): tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Üniversiteti, 2014, 180 s.

Mündəricat

Giriş … 3-17

I fəsil. 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra Cənubi Qafqazda sosial-iqtisadi vəziyyət … 18-37

1.1. Bolşeviklərin azərbaycanlılara qarşı ermənipərəst siyasəti … 18-29
1.2. Ermənilərin məkrli siyasəti və Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi … 29-37

II fəsil. Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların say dinamikası və təkrar istehsalı … 38-91

2.1. Azərbaycanlıların say dinamikası və Ermənistan SSR üzrə yerləşməsi … 38-50
2.2. XX əsrin 30-cu illərində Ermənistan SSR-də repartasiya dalğası … 50-59
2.3. 1949-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası … 59-81
2.4. Təkrar istehsal … 82-91

III fəsil. Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların demoqrafik və sosial tərkibi … 92-111

3.1. Savadlılıq
3.2. Ailə və dil qrupları

IV fəsil. Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların deportasiyasının sonuncu mərhələsi … 112-122

Nəticə … 123-130

İstifadə edilmiş ədəbiyyat … 131-138

Əlavə … 139-180