Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. II cild (2021)

Title:Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. II cild (Noyabr 1918)
Author:
Translator:
Editor:Transliterasiya edənlər: Mehdi Gəncəli, Azad Ağaoğlu; Elmi redaktor: Teymur Kərimli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:ADA Universiteti
Year:2021
Pages:632
ISBN:9789952376395
File:PDF, 58.3 MB
Download:Click here

Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. II cild (Noyabr 1918). Transliterasiya edənlər: M. Gəncəli, A. Ağaoğlu; Elmi redaktor: T. Kərimli. Bakı: ADA Universiteti, 2021, 632 s. ISBN 9789952376395

Önsöz

… İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. Qǝzet ǝksǝriyyǝtlǝ 4 sǝhifǝ hǝcmindǝ çıxsa da, bǝzi nömrǝlǝrdǝ sǝhifǝlǝrin sayı fǝrqlilik göstǝrir. Hǝr sǝhifǝdǝki sütunların sayı vǝ sǝhifǝlǝrin ölçüsü, qǝzetin çap olunduğu 19 ay yarımlıq müddǝt ǝrzindǝ bir neçǝ dǝfǝ dǝyişmişdir.

“Azǝrbaycan” qǝzetinin nüsxǝlǝri Azǝrbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarǝsindǝ, Azǝrbaycan Respublikasının Dövlǝt Arxivindǝ, Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin İşlǝr İdarǝsinin Siyasi Sǝnǝdlǝr Arxivindǝ, Mǝhǝmmǝd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda vǝ Azǝrbaycan Milli Kitabxanasında pǝrakǝndǝ halda saxlanmaqdadır. …

Mündəricat

Ön söz
Oxucuların diqqətinə
Nömrə 28 (1 noyabr 1918) … 1
Nömrə 29 (3 noyabr 1918) … 23
Nömrə 30 (4 noyabr 1918) … 45
Nömrə 31 (5 noyabr 1918) … 67
Nömrə 32 (6 noyabr 1918) … 89
Nömrə 33 (7 noyabr 1918) … 111
Nömrə 34 (8 noyabr 1918) … 133
Nömrə 35 (10 noyabr 1918) … 153
Nömrə 36 (11 noyabr 1918) … 175
Nömrə 37 (12 noyabr 1918) … 197
Nömrə 38 (13 noyabr 1918) … 219
Nömrə 39 (14 noyabr 1918) … 241
Nömrə 40 (15 noyabr 1918) … 263
Nömrə 41 (16 noyabr 1918) … 285
Nömrə 42 (17 noyabr 1918) … 305
Nömrə 43 (18 noyabr 1918) … 325
Nömrə 44 (19 noyabr 1918) … 347
Nömrə 45 (20 noyabr 1918) … 369
Nömrə 46 (21 noyabr 1918) … 391
Nömrə 47 (22 noyabr 1918) … 415
Nömrə 48 (24 noyabr 1918) … 437
Nömrə 49 (25 noyabr 1918) … 459
Nömrə 50 (27 noyabr 1918) … 479
Nömrə 51 (28 noyabr 1918) … 499
Nömrə 52 (29 noyabr 1918) … 521
Adlar göstəricisi … 541