Abu Bekr Tährany. Akgoýunly Türkmenleriniň taryhy: Kitaby Diýarbekriýe. II jilt (2005)

Abu Bekr Tährany. Akgoýunly Türkmenleriniň taryhy: Kitaby Diýarbekriýe. II jilt (2005)
Title:Akgoýunly Türkmenleriniň taryhy: Kitaby Diýarbekriýe. II jilt
Author:Abu Bekr Tährany
Translator:Pars dilinden terjime eden, çapa taýýarlan we sözsoňy: Çary Muhammetjuma
Editor:Redaktor: A. Mämmetjumaýew
Language:Turkmen
Series:
Place:Aşgabat
Publisher:“Miras”
Year:2005
Pages:336
ISBN:
File:PDF, 2.68 MB
Download:Click here
Abu Bekr Tährany. Akgoýunly Türkmenleriniň taryhy: Kitaby Diýarbekriýe (کتاب دياربکريه. ابو بکر طهرانى). II jilt. Pars dilinden terjime eden, çapa taýýarlan we sözsoňy: Çary Muhammetjuma; Redaktor: A. Mämmetjumaýew; Türkmenistanyň milli medeniýet “Miras” merkezi; Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan milli golýazmalar instituty. Aşgabat: “Miras”, 2005, 336 sahypa.

Bu kitap XIV-XV asyrlaryň sepgidinde ýaşan Abu Bekr Tähranynyň «Akgoýunlylaryň taryhy» («Kitaby Diýarbekriýe») atly eseri. Bu eser Akgoýunly döwletiniň şöhratly geçmişini, taryhyny, medeniýetini öwrenmekde ygtybarly çeşmeleriň biridir.
Bu kitap Akgoýunly döwletiniň meşhur hökümdary Uzyn Hasanyň tabşyrygy boýunça ýazylypdyr. Eserde hökümdarlar, serkerdeler bilen baglanyşykly birnäçe gyzykly wakalar, durmuş däp-dessurlary we ş.m. beýan edilýär. Kitap Yragyň Basra şäherindäki Muhammet Eminiň kitaphanasynda saklanýan golýazma nusgasy esasynda pars dilinden terjime edildi.

Related posts:

Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 2. Cilt (2012)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 1. Cilt (2012)
Ризоифар М. И. Освещение истории Ирана и Средней Азии первой половины XVIII века в сочинении Мухамма...
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Seconde partie (1...
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Premier partie (1...
The history of the life of Nader Shah, king of Persia: extracted from an eastern manuscript (1773)