Venesiyanın elçisi Mikele Membre Taclı bəyim haqqında

Venesiyanın elçisi Mikele Membre Taclı bəyim haqqında

Venesiyanın elçisi Mikele Membre (d. 1509 – ö. 1594; it. Michele Membrè) 1539–cu ilin avqustundan 1540–cı ilin avqust ayınadək paytaxt Təbrizdə Şah I Təhmasibin (d. 1514 – ö. 1576; 1524–1576) qonağı olub. O, imperiyanın cənubundan dəniz yolu ilə geri yollandı və Venesiyaya 1542–ci ilin yanvarında çata bildi; elçiliyi və səyahəti haqqında hazırladığı, 1542–ci il tarixli hesabatı (it. Relazione di Persia, 1542) hazırda Venesiya Dövlət Arxivində (it. Archivio di Stato di Venezia) saxlanılır. Həmin hesabatında [orjinal italyanca mətn 1969–cu ildə, ondan ingilis dilinə tərcümə 1993–cü ildə nəşr edilib] yazdıqlarından:

“Bütün dekabr və yanvar ayları hava olduqca soyuq idi və qar yağırdı. …

Həmin günlərdə Şah Təhmasib Taclı bəyim adlı anasını sürgün edərək, onu Şirazda dustaq etdi. Çünki o, mənim eşitdiyimə görə, anasının onu zəhərləyərək, qardaşı Bəhram–mirzəni şah elan etmək istəməsindən xəbər tutmuşdu. Şah bu məsələdən agah olduqdan sonra onun çox böyük olan əmlakını əlindən almışdı. O, onu yalnız üç hərəmin müşayiəti ilə yolladı və ona dolanması üçün ildə 300 dukat pul ayırdı. O, anasını öldürmək istəmədi, çünki atasının vəsiyyətinə görə, nə onu, nə də qardaşlarından heç birini öldürməməli idi.

Şah fevral ayının ilk günündə bayram təşkil edir və bu, üç gün davam edir. …”

Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında (Mikele Membre və Vinçenso Alessandri). [1993–cü il] İngilis dilində[ki nəşrində]n tərcümə, ön söz, giriş və şərhlər: Oqtay Əfəndiyev; Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2005, s. 52–53.

Related posts:

Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Seconde partie (1...
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Premier partie (1...
The history of the life of Nader Shah, king of Persia: extracted from an eastern manuscript (1773)
George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South ...
A History of Qarabagh: an annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qaraba...