Venesiyanın elçisi Mikele Membre Taclı bəyim haqqında

Venesiyanın elçisi Mikele Membre Taclı bəyim haqqında

Venesiyanın elçisi Mikele Membre (d. 1509 – ö. 1594; it. Michele Membrè) 1539–cu ilin avqustundan 1540–cı ilin avqust ayınadək paytaxt Təbrizdə Şah I Təhmasibin (d. 1514 – ö. 1576; 1524–1576) qonağı olub. O, imperiyanın cənubundan dəniz yolu ilə geri yollandı və Venesiyaya 1542–ci ilin yanvarında çata bildi; elçiliyi və səyahəti haqqında hazırladığı, 1542–ci il tarixli hesabatı (it. Relazione di Persia, 1542) hazırda Venesiya Dövlət Arxivində (it. Archivio di Stato di Venezia) saxlanılır. Həmin hesabatında [orjinal italyanca mətn 1969–cu ildə, ondan ingilis dilinə tərcümə 1993–cü ildə nəşr edilib] yazdıqlarından:

“Bütün dekabr və yanvar ayları hava olduqca soyuq idi və qar yağırdı. …

Həmin günlərdə Şah Təhmasib Taclı bəyim adlı anasını sürgün edərək, onu Şirazda dustaq etdi. Çünki o, mənim eşitdiyimə görə, anasının onu zəhərləyərək, qardaşı Bəhram–mirzəni şah elan etmək istəməsindən xəbər tutmuşdu. Şah bu məsələdən agah olduqdan sonra onun çox böyük olan əmlakını əlindən almışdı. O, onu yalnız üç hərəmin müşayiəti ilə yolladı və ona dolanması üçün ildə 300 dukat pul ayırdı. O, anasını öldürmək istəmədi, çünki atasının vəsiyyətinə görə, nə onu, nə də qardaşlarından heç birini öldürməməli idi.

Şah fevral ayının ilk günündə bayram təşkil edir və bu, üç gün davam edir. …”

Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında (Mikele Membre və Vinçenso Alessandri). [1993–cü il] İngilis dilində[ki nəşrində]n tərcümə, ön söz, giriş və şərhlər: Oqtay Əfəndiyev; Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2005, s. 52–53.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)