Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)

Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Title:Iran halkları el kitabı=Handbook of Iranian peoples
Author:Rafael Blaga
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Yeni Zamanlar Dağıtım
Year:1997
Pages:X, 403
ISBN:9759464101, 9789759464103
File:PDF, 4.48 MB
Download:Click here
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı=Handbook of Iranian peoples. Ankara: Yeni Zamanlar Dağıtım, 1997, X+403 s. ISBN 9759464101, ISBN 9789759464103

İran’ ın dünü bugününü, bir bütün olarak ilk kez etnik açıdan incelemeyi amaçlayan ve konunun uzmanı olmayanlar için hazırlanmış bulunan araştırmamızda her hangi bir ırk, halk, dil, dinsel inancın veya inançsızlığın aşağılanması veya yüceltilmesi, her hangi düşünce, siyasal eğilim ve sistemin yanlış veya doğruluğunun kanıtlanması; her hangi bir ülkenin içişlerine karışmak veya toprak bütünlüğünün tartışma konusu edilmesi kesinlikle amaçlarımız dışındadır.

Related posts:

FÎRÛZ ŞAH HALACÎ
İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)