Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)

Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Title:Turizmin marketinqi və menecmenti (dərs vəsaiti)
Author:Solmaz Talış qızı Rüstəmova, Reyhan Feyruz qızı Zeynalova, Gülxar Əyyub qızı Azadəliyeva, Nabad Məhrəddin qızı Nuriyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Z. A. Hüseynova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” NPM
Year:2020
Pages:224
ISBN:
File:PDF, 0.71 MB
Download:Click here
Annotasiya: Dərs vəsaitində turizmin marketinqi və menecmenti haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün onun ayrı-ayrı sahələri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Birinci fəsildə turizm haqqında ümumi anlayış, ikinci fəsildə turizmdə marketinqin mahiyyəti, konsepsiyası, turizm xidmətləri bazarı, bazarının seqmentləşdirilməsi, marketinq strategiyasının formalaşması, turizm marketinqində reklam, turizm müəssisəsinin kommunikasiya strategiyası və s. sistem şəklində təhlil edilir. Üçüncü fəsildə turizm menecmentinin mahiyyəti, idarəçiliyinin metodoloji əsasları, turizm məhsulunun idarə olunması, turizm sferasında əmək haqqı, turizmin regionların inkişafındakı rolu, dünya ölkələrində turizmin inkişafının əsas əlamətləri və s. geniş oxucu üçün təqdim olunur. Dərs vəsaitindən kollec və ali təhsil tələbələri, magistrantlar, elmi tədqiqat işçiləri, həmçinin müəllimlər bəhrələnə bilər.

Related posts:

Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Kollektiv. Microsoft PowerPoint XP (2005)
Kollektiv. Microsoft Word mətn redaktoru 2013 (2015)
Əlizadə M. N., Seyidzadə E. V. Microsoft Word XP (2006)
Əlizadə M. N., Əlizadə N. H. Windows 7 və Office 2012 (2012)
Seyidzadə E. V. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma (2007)
Əlizadə M. N., Eminov F. B. İnformatika və geoinformatika (2013)
Kollektiv. Kompüter qrafikası (2010)
Kollektiv. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs (2005)
Kollektiv. Elektron biznes (2016)
Kollektiv. AutoCAD 2007 (2008)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 3-cü kitab (2009)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 2-ci kitab (2009)
Şirəliyev M. Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları (2008)
Şirəliyev M. Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları (1962)