Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)

Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Title:Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi
Author:Cenk Şen
Translator:
Editor:Danışman: Kadir Kasalak
Language:Turkish
Series:
Place:İsparta
Publisher:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2006
Pages:XII, 217
ISBN:
File:PDF, 2.56 MB
Download:Click here
Bu tezin amacı, Stalin döneminde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındameydana gelen siyasi ilişkileri incelemektir. ki devlet arasında dönem dönemyaşanılan krizlerin temelinde yatan sebeplerin, tarihin derinliklerine uzandığınıgörmek mümkündür. 1923-1953 yıllarını kapsayan 30 yıllık süreçte, Türk-Sovyetilişkilerinde dostluğun ön plânda olduğu dönemlerde dahi coğrafi şartlardan,Ermenilerden, ideolojik farklılıklardan, milli menfaatlerden ve daha birçok nedendenkaynaklanan meseleler, kalıcı bir dostluğa izin vermemiştir.Türk-Sovyet ilişkilerinde yaşanılan krizlerin temelinde, Sovyetler Birliği’ninTürkiye’ye karşı izlemiş olduğu politikalar önemli bir role sahiptir. Milli Mücadeleyıllarında komünizmi Türkiye’de hâkim kılmak isteyen Sovyetler Birliği, başarılıolamayınca Türkiye’yi kendi nüfuzu altına almak ve Türkiye’nin Batılı Devletlerleyakınlaşmasını engellemek istemiştir. II. Dünya Savaşı’nda, Sovyetler BirliğiTürkiye ile ilgili taleplerini fırsat buldukça dile getirmiş, savaş sonrasında iseTürkiye üzerindeki baskısını daha da arttırmıştır. Sovyet baskılarına rağmen Türkiye,Türk-Sovyet dostluğunu dış politikasının temel taşı olarak görmüş, imzaladığıantlaşmalarda Sovyet çekincesini her zaman ön plânda tutmuş ve ikili ilişkilerin enkötü olduğu dönemlerde dahi komşusunu tahrik etmekten çekinmiştir.II. Dünya Savaşı sonrasında komünizmin zamanla Sovyet emperyalizminisağlamaya yarayan tehlikeli bir ideoloji olduğunu fark eden ABD, bu tehlikeyiyakından hisseden Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bazı devletleri destekleyerekgüvenlik çemberi oluşturmak istemiştir. Stalin’in totaliter yönetim anlayışı veSovyetlerin Türkiye ile ilgili talepleri, Türkiye’nin Batıyla entegrasyonunuhızlandırmış ve bu süreç Stalin’in ölümünden sonrada devam etmiştir.

The target of this thesis is to examine the relationships that had occuredamong Turkey and Soviet Union. It is possible to see that the reasons lie down on thebasis of crisis lived from time to time among two states, is extended through thedepth of history. In 30 years period including 1923-1953 and ever the periods thatTurkish-Soviet friendship had the priority, the problems that are sourced by nationalprofits, geograpihic conditions, ideologic differences Armenians and many otherreasons didn?t let a long lasting friendship between Turkish – Soviet. The politicways that Soviet Union had followed aganist Turkey, has a great role on the basis ofthe crisis became between Turkish and Soviet.During the National Struggle periods, Soviet Union had always mentionedabout their requests whenever they had the opporittunity and after the war, SovietUnion had increased its pressure more and more on Turkey. Despite the SovietUnion pressure Turkey, had seen Soviet Union friendship as the basic edifice on itsexterior policy and had held the priority of refraining from Soviet Union on the pactsand even during the bad periods of the relationship between two states Turkey wasbeware of inspiring its neighbour country.After the Second World War, USA became aware of the communismprovided Soviet Union imperliaismus was a dengerous ideology and wanted to makea security circle by supporting some other countries including Turkey that felt thisdanger closely. The dictator management understanding of Stalin and the requests ofSoviet Union about Turkey, had accelerated Turkey?s integration with West and thisprocess had gone on after the death of Stalin.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...