Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)

Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Title:İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar=The words and the terms about Turkishness in the Travel Book İbn Fadlan and El-Gırnati. Yüksek lisans tezi
Author:Celal İkbal Selek
Translator:
Editor:Danışman: İsmail Doğan
Language:Turkish
Series:
Place:Ordu
Publisher:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:161
ISBN:
File:PDF, 2.29 MB
Download:Click here
Türkçe kelimler ve Türklük ile ilgili kelimeler yıllar boyu araştırma konusu olmuştur. Kelimelerin anlamları, karşıladıkları kavramlar ve ifadeler ayrıntılı şekilde incelemelere tabi tutulmuştur. Bu anlamda incelenmesi gereken önemli eserlerden biri de Seyyah İbn Fadlan’a ait “İbn Fadlan Seyahatnamesi” dir. Ayrıca tarihi seyir içerisinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış bir başka seyyah El-Gırnati’ye ait seyahatname de bu alanda incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. İbn Fadlan’a göre bilinirlik bakımından henüz daha az popüler olan El-Gırnati de bahsettiği Türklük ile ilgili kavramlar ve kelimeler açısından oldukça önemlidir. Bahsedilen seyyahların, eserlerinde kullandıkları terimler ve kelimeler tek tek incelemeye tabi tutularak incelenen eserlerden özellikle Türk tarihi açısından çok bilinenler ve pek fazla ortaya çıkmamış fakat Türkçe olduğu kanıtlanmış terimler ve kavramlar ayrıntılı tanıtılmaya çalışıldı. Ayrıca yapılan incelemeler ışığında Türklük ile ilgili kelime ve kavramların önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

“Turkish words and terms related with Turkishness have been subject of researches for a years. Meaning of those words and their equivalent have been studied in detail. Since they have significant importance on Turkish history and it’s transmission through centuries, Turkish words should always be studied in detail. The Journal of “Ibn Fadlan” which is very popular recently is one of the important literal works need to be studied in this regard. Also another traveler El Gırnati who lived in approximently same period of time should be studied and words he used should be examined. It’s very clear that soon there will be more detailed studies on both traveler and we in our work we took the words used by travelers one by one for examination. We presented popular terms and concepts that is related with Turkish history and unpopular terms that is known to be Turkish and in consideration of these examinations we tried to underline the importance of these words for Turkish language.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...