Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)

Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Title:İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar=The words and the terms about Turkishness in the Travel Book İbn Fadlan and El-Gırnati. Yüksek lisans tezi
Author:Celal İkbal Selek
Translator:
Editor:Danışman: İsmail Doğan
Language:Turkish
Series:
Place:Ordu
Publisher:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:161
ISBN:
File:PDF, 2.29 MB
Download:Click here
Türkçe kelimler ve Türklük ile ilgili kelimeler yıllar boyu araştırma konusu olmuştur. Kelimelerin anlamları, karşıladıkları kavramlar ve ifadeler ayrıntılı şekilde incelemelere tabi tutulmuştur. Bu anlamda incelenmesi gereken önemli eserlerden biri de Seyyah İbn Fadlan’a ait “İbn Fadlan Seyahatnamesi” dir. Ayrıca tarihi seyir içerisinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış bir başka seyyah El-Gırnati’ye ait seyahatname de bu alanda incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. İbn Fadlan’a göre bilinirlik bakımından henüz daha az popüler olan El-Gırnati de bahsettiği Türklük ile ilgili kavramlar ve kelimeler açısından oldukça önemlidir. Bahsedilen seyyahların, eserlerinde kullandıkları terimler ve kelimeler tek tek incelemeye tabi tutularak incelenen eserlerden özellikle Türk tarihi açısından çok bilinenler ve pek fazla ortaya çıkmamış fakat Türkçe olduğu kanıtlanmış terimler ve kavramlar ayrıntılı tanıtılmaya çalışıldı. Ayrıca yapılan incelemeler ışığında Türklük ile ilgili kelime ve kavramların önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

“Turkish words and terms related with Turkishness have been subject of researches for a years. Meaning of those words and their equivalent have been studied in detail. Since they have significant importance on Turkish history and it’s transmission through centuries, Turkish words should always be studied in detail. The Journal of “Ibn Fadlan” which is very popular recently is one of the important literal works need to be studied in this regard. Also another traveler El Gırnati who lived in approximently same period of time should be studied and words he used should be examined. It’s very clear that soon there will be more detailed studies on both traveler and we in our work we took the words used by travelers one by one for examination. We presented popular terms and concepts that is related with Turkish history and unpopular terms that is known to be Turkish and in consideration of these examinations we tried to underline the importance of these words for Turkish language.

Related posts:

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...
Oktay Bozan. Arşiv belgeleri ışığında Diyarbakır vilayetinde 1895 Ermeni olayları. Yüksek lisans tez...
Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)
Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)