Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)

Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Title:İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar=The words and the terms about Turkishness in the Travel Book İbn Fadlan and El-Gırnati. Yüksek lisans tezi
Author:Celal İkbal Selek
Translator:
Editor:Danışman: İsmail Doğan
Language:Turkish
Series:
Place:Ordu
Publisher:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:161
ISBN:
File:PDF, 2.29 MB
Download:Click here
Türkçe kelimler ve Türklük ile ilgili kelimeler yıllar boyu araştırma konusu olmuştur. Kelimelerin anlamları, karşıladıkları kavramlar ve ifadeler ayrıntılı şekilde incelemelere tabi tutulmuştur. Bu anlamda incelenmesi gereken önemli eserlerden biri de Seyyah İbn Fadlan’a ait “İbn Fadlan Seyahatnamesi” dir. Ayrıca tarihi seyir içerisinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış bir başka seyyah El-Gırnati’ye ait seyahatname de bu alanda incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. İbn Fadlan’a göre bilinirlik bakımından henüz daha az popüler olan El-Gırnati de bahsettiği Türklük ile ilgili kavramlar ve kelimeler açısından oldukça önemlidir. Bahsedilen seyyahların, eserlerinde kullandıkları terimler ve kelimeler tek tek incelemeye tabi tutularak incelenen eserlerden özellikle Türk tarihi açısından çok bilinenler ve pek fazla ortaya çıkmamış fakat Türkçe olduğu kanıtlanmış terimler ve kavramlar ayrıntılı tanıtılmaya çalışıldı. Ayrıca yapılan incelemeler ışığında Türklük ile ilgili kelime ve kavramların önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

“Turkish words and terms related with Turkishness have been subject of researches for a years. Meaning of those words and their equivalent have been studied in detail. Since they have significant importance on Turkish history and it’s transmission through centuries, Turkish words should always be studied in detail. The Journal of “Ibn Fadlan” which is very popular recently is one of the important literal works need to be studied in this regard. Also another traveler El Gırnati who lived in approximently same period of time should be studied and words he used should be examined. It’s very clear that soon there will be more detailed studies on both traveler and we in our work we took the words used by travelers one by one for examination. We presented popular terms and concepts that is related with Turkish history and unpopular terms that is known to be Turkish and in consideration of these examinations we tried to underline the importance of these words for Turkish language.

Related posts:

Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)