Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)

Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini=Sihāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative analysis and vocabulary index. Yüksek lisans tezi
Author:Harun Altun
Translator:
Editor:Danışman: Fikret Turan
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XII, 387
ISBN:
File:PDF, 14.8 MB
Download:Click here
İlk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini Söz varlığının hazineleri durumunda olan sözlükler, her toplum için önem arz etmiş; kaynak kitap olarak kullanılmalarının yanı sıra dilin standartlaşmasına da yardımcı olmuşlardır. Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden biri olan Farsçanın da Eski Anadolu Türkçesi döneminde sözlükleri hazırlanmış, bu eserler hem gramer kitabı olarak kullanılmış hem de ders kitabı olarak okutulmuşlardır. Bu husûsta bahsi geçen eserlerden biri de Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı Farsça-Türkçe satırarası sözlük çalışmasıdır. Eserin Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca tekrar tekrar istinsah edilerek kullanılması, ona atfedilen değerin bir ispatı hükmündedir. Anahtar Kelimeler: Hindûşâh Bin Sancar, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, sözlük, Eski Oğuzca sözlükler, Eski Anadolu Türkçesi, Farsça-Türkçe sözlükler.

Sıhāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative Analysis and Vocabulary Index As being treasures of vocabulary, dictionaries are important for every society and they are used as reference books and also they help for standardisation of the language. Persian is one of the languages which Ottoman Turkish interacted with strongly and dictionaries of this language were prepared during the period of Old Anatolian Turkish between the 13th and 16th centuries. These dictionaries were both used as a grammar books and were read as text books. In this respect, one of the such mentioned works is the Persian-Turkish interliner dictionary of Hindūshāh b. Sancar’s Sıhāh al-῾Ajam. This work had been copial repeatedly for centuries and this shows the significance of its value. Key Words: Hindūshāh b. Sancar, Sıhāh al-῾Acam, dictionary, Old Oghuz lexicons, Old Anatolian Turkish, Persian-Turkish dictionaries.

Related posts:

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...
Oktay Bozan. Arşiv belgeleri ışığında Diyarbakır vilayetinde 1895 Ermeni olayları. Yüksek lisans tez...
Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)
Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)