Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)

Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini=Sihāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative analysis and vocabulary index. Yüksek lisans tezi
Author:Harun Altun
Translator:
Editor:Danışman: Fikret Turan
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XII, 387
ISBN:
File:PDF, 14.8 MB
Download:Click here
İlk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini Söz varlığının hazineleri durumunda olan sözlükler, her toplum için önem arz etmiş; kaynak kitap olarak kullanılmalarının yanı sıra dilin standartlaşmasına da yardımcı olmuşlardır. Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden biri olan Farsçanın da Eski Anadolu Türkçesi döneminde sözlükleri hazırlanmış, bu eserler hem gramer kitabı olarak kullanılmış hem de ders kitabı olarak okutulmuşlardır. Bu husûsta bahsi geçen eserlerden biri de Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı Farsça-Türkçe satırarası sözlük çalışmasıdır. Eserin Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca tekrar tekrar istinsah edilerek kullanılması, ona atfedilen değerin bir ispatı hükmündedir. Anahtar Kelimeler: Hindûşâh Bin Sancar, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, sözlük, Eski Oğuzca sözlükler, Eski Anadolu Türkçesi, Farsça-Türkçe sözlükler.

Sıhāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative Analysis and Vocabulary Index As being treasures of vocabulary, dictionaries are important for every society and they are used as reference books and also they help for standardisation of the language. Persian is one of the languages which Ottoman Turkish interacted with strongly and dictionaries of this language were prepared during the period of Old Anatolian Turkish between the 13th and 16th centuries. These dictionaries were both used as a grammar books and were read as text books. In this respect, one of the such mentioned works is the Persian-Turkish interliner dictionary of Hindūshāh b. Sancar’s Sıhāh al-῾Ajam. This work had been copial repeatedly for centuries and this shows the significance of its value. Key Words: Hindūshāh b. Sancar, Sıhāh al-῾Acam, dictionary, Old Oghuz lexicons, Old Anatolian Turkish, Persian-Turkish dictionaries.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...