Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)

Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini=Sihāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative analysis and vocabulary index. Yüksek lisans tezi
Author:Harun Altun
Translator:
Editor:Danışman: Fikret Turan
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XII, 387
ISBN:
File:PDF, 14.8 MB
Download:Click here
İlk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini Söz varlığının hazineleri durumunda olan sözlükler, her toplum için önem arz etmiş; kaynak kitap olarak kullanılmalarının yanı sıra dilin standartlaşmasına da yardımcı olmuşlardır. Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden biri olan Farsçanın da Eski Anadolu Türkçesi döneminde sözlükleri hazırlanmış, bu eserler hem gramer kitabı olarak kullanılmış hem de ders kitabı olarak okutulmuşlardır. Bu husûsta bahsi geçen eserlerden biri de Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı Farsça-Türkçe satırarası sözlük çalışmasıdır. Eserin Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca tekrar tekrar istinsah edilerek kullanılması, ona atfedilen değerin bir ispatı hükmündedir. Anahtar Kelimeler: Hindûşâh Bin Sancar, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, sözlük, Eski Oğuzca sözlükler, Eski Anadolu Türkçesi, Farsça-Türkçe sözlükler.

Sıhāh al-ʻAjam, one of the Turkish-Persian dictionaries: Comparative Analysis and Vocabulary Index As being treasures of vocabulary, dictionaries are important for every society and they are used as reference books and also they help for standardisation of the language. Persian is one of the languages which Ottoman Turkish interacted with strongly and dictionaries of this language were prepared during the period of Old Anatolian Turkish between the 13th and 16th centuries. These dictionaries were both used as a grammar books and were read as text books. In this respect, one of the such mentioned works is the Persian-Turkish interliner dictionary of Hindūshāh b. Sancar’s Sıhāh al-῾Ajam. This work had been copial repeatedly for centuries and this shows the significance of its value. Key Words: Hindūshāh b. Sancar, Sıhāh al-῾Acam, dictionary, Old Oghuz lexicons, Old Anatolian Turkish, Persian-Turkish dictionaries.

Related posts:

Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)