İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi’nin Ravzatü’l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil ve metin. Doktora tezi (2010)

İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil ve metin. Doktora tezi (2010)
Title:Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi’nin Ravzatü’l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil ve metin=Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi’s The Ravzatü’l-Ebrâr Book’s Ottoman chapter (1299-1648) text and analysis. Doktora tezi
Author:İbrahim Özgül
Translator:
Editor:Danışman: Mehmet İnbaşı
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2010
Pages:LXXXII, 424
ISBN:
File:PDF, 3.17 MB
Download:Click here
Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi’nin Ravzatü’l Ebrâr adlı eserinin dördüncü bölümü olan Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan IV. Mehmed dönemine kadar geçen on sekiz padişahın dönemlerinin her birini bir bölüm olarak ele alıp, önemli olaylarını, padişahların tahta çıkışlarını, vakıflarını, vezirler ile şeyhülislamların atama ve azillerinden bahsetmektedir. Müellifin tarihçiliğinin yanı sıra edebiyat, tefsir, fıkıh ve siyer gibi çeşitli mevzûlarda eserler vermesi, inşâ ve belâgate verdiği önem eserine de aksetmiştir. Ayrıca devlet hizmetinde almış olduğu görevler dolayısıyla hadiseleri yakinen müşahede imkânına sahip olduğu dönemler için tenkitçiliği ve olaylara farklı yaklaştığından kendisinden sonra gelen müverrihlerce kaynak olarak kullanılmasına vesile olmuştur.Türkçe, Arapça ve Farsça lisanlarına hâkimiyetinden dolayı eserinde serpiştirdiği Âyet-i kerime ve Hadîs-i şeriflerin yanı sıra deyim ve şiirlerin de büyük bir kısmı kendisine aittir.

The fourth part of Ravzatü’l-Ebrâr, which is a work of Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi, handles each period of 18 sultans individually from the foundations establishment period to IV. Mehmed’s, ıt refers their important events, ascending of sultans, foundations, appointments and dismissions viziers and shaykh al-islam. The importance that the author considers to rhetoric and fabric and his works on literature, hermeneutics, Islamic law, biography as well as history also reflects his work. Also, he led his work to be used as a resource for later historians thanks to his tasks in government which let him see the events closely, his criticism and different point of views. Many of Turkish, Arabic and Persian idioms and poems as well as the verses from the Quran and hadiths, which he imbedded into his work owing to the fact that he has a comprehensive knowledge of these subjects belong to himself.

Related posts:

Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
ORUÇ REİS
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...