Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme’si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365). Yüksek lisans tezi (2012)

Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme’si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365)=An illustrated Ottoman Gazânâme: Mustafa Ali of Gallipoli, (1541-1600) and his Nusretnâme (İstanbul Topkapıi palace museum, h. 1365). Yüksek lisans tezi
Author:Pınar Koçyiğit
Translator:
Editor:Danışman: Semiha Altıer
Language:Turkish
Series:
Place:Çanakkale
Publisher:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:XVII, 351
ISBN:
File:PDF, 16.4 MB
Download:Click here
Topkapı Sarayı Hazine Bölümü 1365 numarası ile kayıtlı olan Nusretnâme, Gelibolulu Mustafa Âlî tarafından yazılır. III. Murad’ın taht döneminde 1584 yılında Mustafa bin Abdülcelil tarafından istinsah edilir. Eserin 10 tanesi çift sayfa olmak üzere toplam 46 resmi İstanbul’da Sultan Murad’ın saray nakkaşhanesinde hazırlanır. Nusretnâme, 1578-1590 tarihleri arasında aralıksız süren Safevî seferinin ilk iki yılını, 1578-1580 tarih aralığını anlatır. Mustafa Âlî’nin Osmanlı Türkçesi ile yazılan Nusretnâme’nin türü gazavatnâmedir. İstanbul nakkaşhanesinde birden fazla nakkaşın hazırladığı Nusretnâme’nin resimleri Lala Mustafa Paşa’nın III. Murad’ın huzuruna çıkıp duasını alarak sefere çıkması ile başlar, tahtında oturan III. Murad’ın resmi ile sona erer. İki yıllık bir sürecin 56 resimle görselleştiği eserde Osmanlı, Safevî, Kırımlı Gürcü ve Balkan kökenli askerlerin yörelerine özgü kılık-kıyafetler ile resmedilir. Ayrıca seferde başrol oynayan Lala Mustafa Paşa ve diğer paşaların ve diğer önemli kişilerin isimlerinin yanlarına yazılması önemlidir.Nusretnâme’nin resimlendirme aşamasında yazar, nakkaş ve hattat birlikte çalışmıştır. Seferin iki yıllık sürecini gerçekçi bir şekilde aktaran nakkaşın, bazı resimlerde Zeyrek Ağa, Mehmed Ağa ve en son resimde de III. Murad’ın yanında resmedilen, aynı zamanda Nusretnâme’nin padişaha sunulmasında aracı olan Gazanfer Ağa’nın resmedilmesi, dönemin kitap sanatında etkin kişileri fiziksel özellikleri ile günümüze taşımaktadır.

The Nusretname is registered with the number of 1365 in the Treasure Department of Topkapı Palace which it has been written by Mustafa Ali of Gallipoli. This working was copied by Mustafa bin Abdulcelil in the period of 3th Murad, in 1584. A total of 46 paintings, which out of 10 them is double pages, of the working was prepared in the palace atelier of Sultan Murad in Istanbul.The Nusratname is referred to the range of 1578-1580, which the first two years of this period is Safavid expedition between the years of 1578-1590. Also, the type of Nusretname of Mustafa Ali, which it has been written in Ottoman Turkish, is gazavatname.Paintings of Nusretname, which they have been prepared by the more than one painters in Istanbul atelier, are begins the expedition of Safavid by Lala Mustafa Pasha after take him prayer of 3th Murad and it ends with a picture of Sultan Murad who is standing his armchair. Two years process is visualed with 56 pictures in the working, which Ottoman, Safavid, Crimean Georgian and Balkan origin soldiers portrayed with peculiar costume-clothes in this. Also, it is important that the Lala Mustafa Pasha who is played the lead time in the expedition and the other generals? names writing near of them.In the stage of illustration the Nusretname, the author, the naqqashikhatt and the calligrapher have been worked together. Two years process of the expedition is referred in a realistic way by the naqqashikhatt same as some pictures Zeyrek Agha, Mehmed Agha and the final pictureof the working. This depiction of the provision is present the physical properties of active people.

Related posts:

Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
ORUÇ REİS
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...