Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme’si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365). Yüksek lisans tezi (2012)

Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme’si (İstanbul Topkapı sarayı müzesi h. 1365)=An illustrated Ottoman Gazânâme: Mustafa Ali of Gallipoli, (1541-1600) and his Nusretnâme (İstanbul Topkapıi palace museum, h. 1365). Yüksek lisans tezi
Author:Pınar Koçyiğit
Translator:
Editor:Danışman: Semiha Altıer
Language:Turkish
Series:
Place:Çanakkale
Publisher:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:XVII, 351
ISBN:
File:PDF, 16.4 MB
Download:Click here
Topkapı Sarayı Hazine Bölümü 1365 numarası ile kayıtlı olan Nusretnâme, Gelibolulu Mustafa Âlî tarafından yazılır. III. Murad’ın taht döneminde 1584 yılında Mustafa bin Abdülcelil tarafından istinsah edilir. Eserin 10 tanesi çift sayfa olmak üzere toplam 46 resmi İstanbul’da Sultan Murad’ın saray nakkaşhanesinde hazırlanır. Nusretnâme, 1578-1590 tarihleri arasında aralıksız süren Safevî seferinin ilk iki yılını, 1578-1580 tarih aralığını anlatır. Mustafa Âlî’nin Osmanlı Türkçesi ile yazılan Nusretnâme’nin türü gazavatnâmedir. İstanbul nakkaşhanesinde birden fazla nakkaşın hazırladığı Nusretnâme’nin resimleri Lala Mustafa Paşa’nın III. Murad’ın huzuruna çıkıp duasını alarak sefere çıkması ile başlar, tahtında oturan III. Murad’ın resmi ile sona erer. İki yıllık bir sürecin 56 resimle görselleştiği eserde Osmanlı, Safevî, Kırımlı Gürcü ve Balkan kökenli askerlerin yörelerine özgü kılık-kıyafetler ile resmedilir. Ayrıca seferde başrol oynayan Lala Mustafa Paşa ve diğer paşaların ve diğer önemli kişilerin isimlerinin yanlarına yazılması önemlidir.Nusretnâme’nin resimlendirme aşamasında yazar, nakkaş ve hattat birlikte çalışmıştır. Seferin iki yıllık sürecini gerçekçi bir şekilde aktaran nakkaşın, bazı resimlerde Zeyrek Ağa, Mehmed Ağa ve en son resimde de III. Murad’ın yanında resmedilen, aynı zamanda Nusretnâme’nin padişaha sunulmasında aracı olan Gazanfer Ağa’nın resmedilmesi, dönemin kitap sanatında etkin kişileri fiziksel özellikleri ile günümüze taşımaktadır.

The Nusretname is registered with the number of 1365 in the Treasure Department of Topkapı Palace which it has been written by Mustafa Ali of Gallipoli. This working was copied by Mustafa bin Abdulcelil in the period of 3th Murad, in 1584. A total of 46 paintings, which out of 10 them is double pages, of the working was prepared in the palace atelier of Sultan Murad in Istanbul.The Nusratname is referred to the range of 1578-1580, which the first two years of this period is Safavid expedition between the years of 1578-1590. Also, the type of Nusretname of Mustafa Ali, which it has been written in Ottoman Turkish, is gazavatname.Paintings of Nusretname, which they have been prepared by the more than one painters in Istanbul atelier, are begins the expedition of Safavid by Lala Mustafa Pasha after take him prayer of 3th Murad and it ends with a picture of Sultan Murad who is standing his armchair. Two years process is visualed with 56 pictures in the working, which Ottoman, Safavid, Crimean Georgian and Balkan origin soldiers portrayed with peculiar costume-clothes in this. Also, it is important that the Lala Mustafa Pasha who is played the lead time in the expedition and the other generals? names writing near of them.In the stage of illustration the Nusretname, the author, the naqqashikhatt and the calligrapher have been worked together. Two years process of the expedition is referred in a realistic way by the naqqashikhatt same as some pictures Zeyrek Agha, Mehmed Agha and the final pictureof the working. This depiction of the provision is present the physical properties of active people.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...