Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)

Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri=Çaldıran War and effects on Anatolian Alevis. Yüksek lisans tezi
Author:Yalçın Büyükyıldırım
Translator:
Editor:Danışman: Şefaettin Severcan
Language:Turkish
Series:
Place:Erciyes
Publisher:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:IX, 72
ISBN:
File:PDF, 1.01 MB
Download:Click here
Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında, 23 Ağustos 1514’te Çaldıran Ovasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’e karşı açtığı bu savaşta ordu gerisini de düşünmek zorunda idi. Bunun için savaşa başlamadan önce Şah İsmail’e yakınlığı bilinenler ile ordu savaştayken ayaklanmalar çıkarıp Şah İsmail’e destek olabilecekler kayıt altına alınıp, durumlarına göre hapis, sürgün ve idam cezalarına çarptırılmıştır.Alevi kesimlerce ?Sufi Kıran Çaldıran? namıyla anılan bu savaş, öncesi ve sonrasıyla tam bir alevi kıyımıdır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim sevilmeyen bir padişahtır. Ancak Alevilere göre sadece Yavuz Sultan Selim döneminde değil, Osmanlı Devleti, her döneminde Alevileri ?öteki? olarak görmüştür.Bu tez çalışmamızda, Çaldıran Savaşının, günümüz eserleri ile Aleviler açısından nasıl değerlendirildiğini, dönemin kaynaklarını kullanarak da savaşı, sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır.

The Caldıran War, which happened between Ottoman Empire and Safavid Empire in Caldıran Plain on August 23rd 1514, resulted in the ultimate victory of Ottoman Empire.In this war against Shah Ismail, Yavuz Sultan Selim had to think about the ones beyond the army. For this purpose, before starting the war, he tied down the ones who were known for their proximity of Shah Ismail and the ones who could prompt a revolt and support Shah Ismail during the war. Then, according to their status, he jailed, exiled or executed them.This war, which is called ?Sufi Kiran Çaldıran” by the Alevis, was exactly a slaughter of the Alevis before and after the war. Therefore, Yavuz Sultan Selim is a disliked padishah. However, according to Alevis, ottoman Empire saw Alievis as ?others? not only in the era of Yavuz Sultan Selim but also in every era.In this study, Alevis? evaluation of Caldıran War in terms of current resources has been researched and the war, its causes and consequences have been analyzed according to the mentioned era?s resources.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...