Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)

Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri=Çaldıran War and effects on Anatolian Alevis. Yüksek lisans tezi
Author:Yalçın Büyükyıldırım
Translator:
Editor:Danışman: Şefaettin Severcan
Language:Turkish
Series:
Place:Erciyes
Publisher:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:IX, 72
ISBN:
File:PDF, 1.01 MB
Download:Click here
Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında, 23 Ağustos 1514’te Çaldıran Ovasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’e karşı açtığı bu savaşta ordu gerisini de düşünmek zorunda idi. Bunun için savaşa başlamadan önce Şah İsmail’e yakınlığı bilinenler ile ordu savaştayken ayaklanmalar çıkarıp Şah İsmail’e destek olabilecekler kayıt altına alınıp, durumlarına göre hapis, sürgün ve idam cezalarına çarptırılmıştır.Alevi kesimlerce ?Sufi Kıran Çaldıran? namıyla anılan bu savaş, öncesi ve sonrasıyla tam bir alevi kıyımıdır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim sevilmeyen bir padişahtır. Ancak Alevilere göre sadece Yavuz Sultan Selim döneminde değil, Osmanlı Devleti, her döneminde Alevileri ?öteki? olarak görmüştür.Bu tez çalışmamızda, Çaldıran Savaşının, günümüz eserleri ile Aleviler açısından nasıl değerlendirildiğini, dönemin kaynaklarını kullanarak da savaşı, sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır.

The Caldıran War, which happened between Ottoman Empire and Safavid Empire in Caldıran Plain on August 23rd 1514, resulted in the ultimate victory of Ottoman Empire.In this war against Shah Ismail, Yavuz Sultan Selim had to think about the ones beyond the army. For this purpose, before starting the war, he tied down the ones who were known for their proximity of Shah Ismail and the ones who could prompt a revolt and support Shah Ismail during the war. Then, according to their status, he jailed, exiled or executed them.This war, which is called ?Sufi Kiran Çaldıran” by the Alevis, was exactly a slaughter of the Alevis before and after the war. Therefore, Yavuz Sultan Selim is a disliked padishah. However, according to Alevis, ottoman Empire saw Alievis as ?others? not only in the era of Yavuz Sultan Selim but also in every era.In this study, Alevis? evaluation of Caldıran War in terms of current resources has been researched and the war, its causes and consequences have been analyzed according to the mentioned era?s resources.

Related posts:

Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
ORUÇ REİS
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...