Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)

Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri=Çaldıran War and effects on Anatolian Alevis. Yüksek lisans tezi
Author:Yalçın Büyükyıldırım
Translator:
Editor:Danışman: Şefaettin Severcan
Language:Turkish
Series:
Place:Erciyes
Publisher:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:IX, 72
ISBN:
File:PDF, 1.01 MB
Download:Click here
Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında, 23 Ağustos 1514’te Çaldıran Ovasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’e karşı açtığı bu savaşta ordu gerisini de düşünmek zorunda idi. Bunun için savaşa başlamadan önce Şah İsmail’e yakınlığı bilinenler ile ordu savaştayken ayaklanmalar çıkarıp Şah İsmail’e destek olabilecekler kayıt altına alınıp, durumlarına göre hapis, sürgün ve idam cezalarına çarptırılmıştır.Alevi kesimlerce ?Sufi Kıran Çaldıran? namıyla anılan bu savaş, öncesi ve sonrasıyla tam bir alevi kıyımıdır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim sevilmeyen bir padişahtır. Ancak Alevilere göre sadece Yavuz Sultan Selim döneminde değil, Osmanlı Devleti, her döneminde Alevileri ?öteki? olarak görmüştür.Bu tez çalışmamızda, Çaldıran Savaşının, günümüz eserleri ile Aleviler açısından nasıl değerlendirildiğini, dönemin kaynaklarını kullanarak da savaşı, sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır.

The Caldıran War, which happened between Ottoman Empire and Safavid Empire in Caldıran Plain on August 23rd 1514, resulted in the ultimate victory of Ottoman Empire.In this war against Shah Ismail, Yavuz Sultan Selim had to think about the ones beyond the army. For this purpose, before starting the war, he tied down the ones who were known for their proximity of Shah Ismail and the ones who could prompt a revolt and support Shah Ismail during the war. Then, according to their status, he jailed, exiled or executed them.This war, which is called ?Sufi Kiran Çaldıran” by the Alevis, was exactly a slaughter of the Alevis before and after the war. Therefore, Yavuz Sultan Selim is a disliked padishah. However, according to Alevis, ottoman Empire saw Alievis as ?others? not only in the era of Yavuz Sultan Selim but also in every era.In this study, Alevis? evaluation of Caldıran War in terms of current resources has been researched and the war, its causes and consequences have been analyzed according to the mentioned era?s resources.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)