Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans tezi (2016)

Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans tezi (2016)
Title:İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri=Migration movements of Turks at the border of china and in China at pre-İslamic period. Yüksek lisans tezi
Author:Şengül Kütük
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XII, 186
ISBN:
File:PDF, 5.88 MB
Download:Click here
Türk tarihinin izlerini sürdüğümüz Orta Asya, binlerce yıl Türklere yurt olmuştur. Bu coğrafyada yaşamış olan Türkler kendinden sonraki nesillere gurur duyacakları bir tarih ve kültür bırakmışlardır. Türkler konargöçer bir hayat tarzına sahiplerdir. Hayvancılıkla uğraştıkları için her zaman verimli ve sulak topraklara göç etmişlerdir. Sürekli su boylarını takip etmişlerdir. Bu süreçte kendilerine özgü bozkır kültürünü meydana getirmişler, atı ehlileştirmişler, demiri kullanmayı bilmişlerdir. Bu nedenle binicilikte ve demir işçiliğinde muazzam derecede yükselmişlerdir. Ayrıca hayvancılık yapmaları onları düzenli ve disiplinli bir hayat sürmelerine olanak sağlamış, atı iyi derecede tanımaları ve bozkır insanının pratik zekası onları tarihteki asker millet yapmıştır. Türkler otlak arayışının dışında siyasî olaylar ve doğal afetler sebebiyle de bulundukları yerden başka yerlere göç etmişlerdir. Proto Türklerden Jung ve Ti grupları kuzeyden Çin içlerine doğru gelmeye başlamışlardır. Proto Türklerin bu göçleri Çinlileri çoğu zaman rahatsız etmiştir. Hunlar zamanında ise göçler daha çok batı yönünde olmuş ve yine Çin’i çoğu zaman akınlarıyla tehdit etmişlerdir. Hun öncesinde ve Hunlarda olduğu gibi Tabgaç, Göktürk ve Ötüken Uygur Devleti dönemlerinde de sık sık Çin’e göçler olmuştur. Türkler bu göçler sonucunda bu yerlere kendi kültür ögelerini de getirmişlerdir. Her ne kadar Çinlileştirme politikaları uygulanmış olsa bile Çinliler zamanla kültürel açıdan bu özgün kültürden etkilenmişlerdir. Kimi zaman Türk gibi giyinmiş, kımız içmiş, ata binmişlerdir. Kimi zamanda dil olarak etkilemiştir.

Central Asia where we are traced, thousand of years has been home to Turks. Turks who lived in this geography, left to after self next generation a history and culture which makes proud of them. Turks has a nomadic life style. Because of they animal breeding they always immigrated to fertile and watery land and follow the rivers. Within that period they originate distinctive steppe culture, they tamed horse, they knew to use the iron. Therefore, they are increased enormously in the riding and ironwork. Ranch also allows them to have regularly and disciplined life. To know very well horse and practical intelligence of steppe human made them all time favourite soldier national. Turks simply not also have migrated search of pastures but also reasons of political and natural disasters to other places. Proto Turks Jung and Di groups from began to come from the north towards the Chinese interior. The immigration of Proto Turks mostly had disturbed Chinese. When came to time of Huns, migrations are more happened west direction and again mostly threatened Chinese with crowds. As happened in prior Hun and Hun period, also they have been frequently migrated to China when Tabgac Gok-Turk and Otuken Uighur State periods. As a result of this migration Turks, brought to their culture items to these places. Although Chinese policies applied, Chinese are influenced cultural aspects of by the unique cultures. Sometimes dressed up, drank koumiss and horse riding as Turks. Sometimes also have influenced linguistically.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)