Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans tezi (2016)

Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans tezi (2016)
Title:İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri=Migration movements of Turks at the border of china and in China at pre-İslamic period. Yüksek lisans tezi
Author:Şengül Kütük
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XII, 186
ISBN:
File:PDF, 5.88 MB
Download:Click here
Türk tarihinin izlerini sürdüğümüz Orta Asya, binlerce yıl Türklere yurt olmuştur. Bu coğrafyada yaşamış olan Türkler kendinden sonraki nesillere gurur duyacakları bir tarih ve kültür bırakmışlardır. Türkler konargöçer bir hayat tarzına sahiplerdir. Hayvancılıkla uğraştıkları için her zaman verimli ve sulak topraklara göç etmişlerdir. Sürekli su boylarını takip etmişlerdir. Bu süreçte kendilerine özgü bozkır kültürünü meydana getirmişler, atı ehlileştirmişler, demiri kullanmayı bilmişlerdir. Bu nedenle binicilikte ve demir işçiliğinde muazzam derecede yükselmişlerdir. Ayrıca hayvancılık yapmaları onları düzenli ve disiplinli bir hayat sürmelerine olanak sağlamış, atı iyi derecede tanımaları ve bozkır insanının pratik zekası onları tarihteki asker millet yapmıştır. Türkler otlak arayışının dışında siyasî olaylar ve doğal afetler sebebiyle de bulundukları yerden başka yerlere göç etmişlerdir. Proto Türklerden Jung ve Ti grupları kuzeyden Çin içlerine doğru gelmeye başlamışlardır. Proto Türklerin bu göçleri Çinlileri çoğu zaman rahatsız etmiştir. Hunlar zamanında ise göçler daha çok batı yönünde olmuş ve yine Çin’i çoğu zaman akınlarıyla tehdit etmişlerdir. Hun öncesinde ve Hunlarda olduğu gibi Tabgaç, Göktürk ve Ötüken Uygur Devleti dönemlerinde de sık sık Çin’e göçler olmuştur. Türkler bu göçler sonucunda bu yerlere kendi kültür ögelerini de getirmişlerdir. Her ne kadar Çinlileştirme politikaları uygulanmış olsa bile Çinliler zamanla kültürel açıdan bu özgün kültürden etkilenmişlerdir. Kimi zaman Türk gibi giyinmiş, kımız içmiş, ata binmişlerdir. Kimi zamanda dil olarak etkilemiştir.

Central Asia where we are traced, thousand of years has been home to Turks. Turks who lived in this geography, left to after self next generation a history and culture which makes proud of them. Turks has a nomadic life style. Because of they animal breeding they always immigrated to fertile and watery land and follow the rivers. Within that period they originate distinctive steppe culture, they tamed horse, they knew to use the iron. Therefore, they are increased enormously in the riding and ironwork. Ranch also allows them to have regularly and disciplined life. To know very well horse and practical intelligence of steppe human made them all time favourite soldier national. Turks simply not also have migrated search of pastures but also reasons of political and natural disasters to other places. Proto Turks Jung and Di groups from began to come from the north towards the Chinese interior. The immigration of Proto Turks mostly had disturbed Chinese. When came to time of Huns, migrations are more happened west direction and again mostly threatened Chinese with crowds. As happened in prior Hun and Hun period, also they have been frequently migrated to China when Tabgac Gok-Turk and Otuken Uighur State periods. As a result of this migration Turks, brought to their culture items to these places. Although Chinese policies applied, Chinese are influenced cultural aspects of by the unique cultures. Sometimes dressed up, drank koumiss and horse riding as Turks. Sometimes also have influenced linguistically.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...