Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)

Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Title:Kaşkay Türklerinin tarihi=The History of Qashqai Turks. Yüksek lisans tezi
Author:Babek Cavanşir
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Ahmet Taşağıl
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2001
Pages:XVI, 280
ISBN:
File:PDF, 16.2 MB
Download:Click here

Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, XVI+280 s.

Özet

Bu tez giriş ve yedi bölümden oluşturulmuş, İran’da yaşayan Kaşkay Türkleri hakkında hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır. Çalışmada kaynaklar çoğunlukla İran kaynaklarından Farsça olarak yazılmış eserlerden ve yabancı dillerden Farsçaya çevrilmiş kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaşkay Türkleri ile ilgili olarak ünlü Tükologlarca yazılmış orijinal yapıtlara ise ulaşmak mümkün olamamıştır. Farsça eserlerde bilimsel objektiflik dışında Kaşkaylar yalnızca İranlı bir halk olarak tanıtmış onların Türklüğüne pek değinilmemiştir. Tez de konu bilimsel objektiflik ölçülerine göre hareket edilmiş ve olabildiğince gerçekler yansıtılmağa çalışılmıştır.

Summary

This thesis consists of introduction and seven parts, and is a broad study of Qashqai Turks living in Iran. The references were made mostly from works written in Persian and from translations of foreign sourses into Persian. The thesis was aimed to be written in a light of scientific objectivity and to reflect the reality.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)