Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)

Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Title:Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi (1018-1236)
Author:Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:SAN matbaası
Year:1982
Pages:X, 118
ISBN:
File:PDF, 22.2 MB
Download:Click here

Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi (1018-1236). Ankara: SAN matbaası, 1982, X+118 s.

İÇİNDEKİLER

Önsöz .. III-X

I. BÖLÜM

SELÇUKLU AKİNLARI’NDAN ANI FETHİ’NE KADAR (1018- 1064): … 1-48

1.–Selçuklu Fethi’nder” Önceleri Doğu – Anadolu’daki siyasî durum:
a) Şeddâdlı Emirliği … 1-2
b) Ca’feroğulları Emirliği … 2
c) Taşır Bagratlıları … 2
ç) Ortodoks İb’er (Gürcistân) – Apkaz Bagratlıları … 2-5
d) Selçuklu fethi başladığı sıralarda Bizanslıların doğu hudutları … 5-6
e) Vanand – Bagratlıları Beğliği … 6
f) Bizans’ın Anı Thema’sı (Askerî – Vilâyeti) … 6-11
g) Türkler’in Anadolu’da Bizans’a vâris olmalarının tarihî sebepleri … 11-13

2.–1064 teki ilk – Fetih’ten Önceleri Selçuklu Beğleri’nin Anadolu’ya akınları:
a) Çağrı – Bek idâresindeki ilk akınlar (1018-1021) … 13-16
b) Üç Türkmen Beği’nin akınları (1046) … 16-18
c) Selçuklu Beği Hasan’ın gazâsı ve şehid oluşu (1048) … 18
ç) İlk Selçuklu – Bizans Orduları Savaşı: Pasen’de Kaputru Zaferi (18 Eylül 1049) … 18-24
d). Selçuklu Kutalmış’ın Kars Seferi (1054) … 24-25
e). Sultân Toğrul – Bek’in Rûm/Anadolu Seferi (1054) … 25-27
f).Şeddâdlı Şâvûr’un Anı’ya (1055), Samuk’un Murat Boyları ve Pasen’e (1055 – 1056) Akınları … 27-28

3.–Sultân Alparslan’ın İlk-Batı Seferi ve Anı’nın Fethi (1064) … 28
a). Bizanslılar’dan Sürmeliçukuru’ndaki Üç Karanın Fethi (ve Marmaşen’in alınışı) … 29-34
b). Alparslan’ın Apkaz – İber/Kartel Kırallığında Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları ile Taşır Ülkelerine Seferi … 34-39
e) Sultân Alparslan’ın Anı’yı Fethi (16 Ağustos 1064) ve Kars Bagratlı Beğliği’ni İlhâkı (20-21 Ağustos 1064) … 40-48

II. BÖLÜM

ANI – ŞEDDÂDLILARI ÇAĞI VE KIPÇAK – GÜRCÜ İSTİLALARI (1064- 1200): … 49-84

1.–Şeddâdlılar’ın Kökleri ve Gence ile Divin’e Hâkim Oluşları … 49-53
2.–‘İlk Anı Emîri Şeddâdlı Ebû – Şücâ’ Manuçahr (1064 – 1118) … 53-64
3.– İkinci Anı-Şeddâdlı Emîri II. Ebû’l – Usvâr Şâvûr (1118 -1124) ve İlk Kıpçak – Gürcü Orduları İstilâsı … 64-72
4.–Emîr Fadlûn’un Am’yı Kurtarıp Hâkim Olması (1125- 1131) … 72-73
5.–Fakhreddîn Şeddâd (1131 – 1155) … 73-75
6.–II. Fadlûn (1155 – 1161) … 75-79
7.–Anı’nın İkinci – Kurtuluşu’ndan, Şeddâdlılan’n Sonuna Değin (1164 – 1200) … 74-86

EKLEM (III. BÖLÜM’ den)

1.– “Gürcistân Atabeki” Koluuzunoğulları (Mkhargrdz’elize) Hâkimiyeti (1200- 1236) ve Khârizmşâh Celâleddîn Mengüberti’nin Anı ile Çevresine Hâkim Oluşu (1225- 1231) … 86
Fotoğraflar, Klişeler: … 87-116
İçindekiler: … 117-118

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)