Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)

Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Title:Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi (1018-1236)
Author:Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:SAN matbaası
Year:1982
Pages:X, 118
ISBN:
File:PDF, 22.2 MB
Download:Click here

Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi (1018-1236). Ankara: SAN matbaası, 1982, X+118 s.

İÇİNDEKİLER

Önsöz .. III-X

I. BÖLÜM

SELÇUKLU AKİNLARI’NDAN ANI FETHİ’NE KADAR (1018- 1064): … 1-48

1.–Selçuklu Fethi’nder” Önceleri Doğu – Anadolu’daki siyasî durum:
a) Şeddâdlı Emirliği … 1-2
b) Ca’feroğulları Emirliği … 2
c) Taşır Bagratlıları … 2
ç) Ortodoks İb’er (Gürcistân) – Apkaz Bagratlıları … 2-5
d) Selçuklu fethi başladığı sıralarda Bizanslıların doğu hudutları … 5-6
e) Vanand – Bagratlıları Beğliği … 6
f) Bizans’ın Anı Thema’sı (Askerî – Vilâyeti) … 6-11
g) Türkler’in Anadolu’da Bizans’a vâris olmalarının tarihî sebepleri … 11-13

2.–1064 teki ilk – Fetih’ten Önceleri Selçuklu Beğleri’nin Anadolu’ya akınları:
a) Çağrı – Bek idâresindeki ilk akınlar (1018-1021) … 13-16
b) Üç Türkmen Beği’nin akınları (1046) … 16-18
c) Selçuklu Beği Hasan’ın gazâsı ve şehid oluşu (1048) … 18
ç) İlk Selçuklu – Bizans Orduları Savaşı: Pasen’de Kaputru Zaferi (18 Eylül 1049) … 18-24
d). Selçuklu Kutalmış’ın Kars Seferi (1054) … 24-25
e). Sultân Toğrul – Bek’in Rûm/Anadolu Seferi (1054) … 25-27
f).Şeddâdlı Şâvûr’un Anı’ya (1055), Samuk’un Murat Boyları ve Pasen’e (1055 – 1056) Akınları … 27-28

3.–Sultân Alparslan’ın İlk-Batı Seferi ve Anı’nın Fethi (1064) … 28
a). Bizanslılar’dan Sürmeliçukuru’ndaki Üç Karanın Fethi (ve Marmaşen’in alınışı) … 29-34
b). Alparslan’ın Apkaz – İber/Kartel Kırallığında Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları ile Taşır Ülkelerine Seferi … 34-39
e) Sultân Alparslan’ın Anı’yı Fethi (16 Ağustos 1064) ve Kars Bagratlı Beğliği’ni İlhâkı (20-21 Ağustos 1064) … 40-48

II. BÖLÜM

ANI – ŞEDDÂDLILARI ÇAĞI VE KIPÇAK – GÜRCÜ İSTİLALARI (1064- 1200): … 49-84

1.–Şeddâdlılar’ın Kökleri ve Gence ile Divin’e Hâkim Oluşları … 49-53
2.–‘İlk Anı Emîri Şeddâdlı Ebû – Şücâ’ Manuçahr (1064 – 1118) … 53-64
3.– İkinci Anı-Şeddâdlı Emîri II. Ebû’l – Usvâr Şâvûr (1118 -1124) ve İlk Kıpçak – Gürcü Orduları İstilâsı … 64-72
4.–Emîr Fadlûn’un Am’yı Kurtarıp Hâkim Olması (1125- 1131) … 72-73
5.–Fakhreddîn Şeddâd (1131 – 1155) … 73-75
6.–II. Fadlûn (1155 – 1161) … 75-79
7.–Anı’nın İkinci – Kurtuluşu’ndan, Şeddâdlılan’n Sonuna Değin (1164 – 1200) … 74-86

EKLEM (III. BÖLÜM’ den)

1.– “Gürcistân Atabeki” Koluuzunoğulları (Mkhargrdz’elize) Hâkimiyeti (1200- 1236) ve Khârizmşâh Celâleddîn Mengüberti’nin Anı ile Çevresine Hâkim Oluşu (1225- 1231) … 86
Fotoğraflar, Klişeler: … 87-116
İçindekiler: … 117-118

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)