Sabina Asanova. Azerbaycan’dan Orta Asya’ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (2013)

Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (2013)
Title:Azerbaycan’dan Orta Asya’ya sürülen Azeri Türkleri: 1937-1938=The exile of Azerbaijani Turks 1937 and 1938 to Central Asia between. Yüksek lisans tezi
Author:Sabina Asanova
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Fatih Mehmet Sancaktar
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:X, 112
ISBN:
File:PDF, 1.78 MB
Download:Click here

Sabina Asanova. Azerbaycan’dan Orta Asya’ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, X+112 s.

Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı öncesindeki yıllarda Azeri halkının Azerbaycan’dan Orta Asya’ya sürgüne gönderilmesi ele alınmakta, bu sürgünün altında yatan sebeplerle sürgünün ortaya çıkardığı sonuçlar irdelenmiştir. Bunun yanında sürgünün nasıl uygulandığı, Azerilerin sürgün edildiği yerlerde ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve Orta Asya’daki yaşam koşulları da incelenmiştir. Bu çalışmanın başlangıcında ilk olarak sürgün ve zorunlu göç uygulamalarına ilişkin tarihsel ve sosyolojik literatür incelenmiştir. Aynı zamanda Sovyetler Birliği yönetimince uygulanan sürgün politikalarına ilişkin literatüre de göz atılmıştır. Ardından Azerbaycan’ın siyasi tarihi üzerinde durulmuş, Azerbaycan?ın yirminci yüzyıl başında bağımsız bir ülke haline gelişi ve ardından Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi üzerinde durulmuştur. Sovyet sürgünlerine ilişkin literatür çerçevesinde Azeri halkının sürgün edilmesi altında yatan sebepler irdelenmiştir. Sürgün edilen Azerilerin deneyimleri, Orta Asya’daki yaşam koşulları ve nasıl sürgün edildiklerine dair bilgiler Sovyet arşivlerinden elde edilen bilgiler ve sürgüne tanıklık etmiş sınırlı sayıdaki Azeriyle yapılan röportajlardan elde edilmiştir. Bu çalışma Sovyetler Birliği yönetimi altındaki Azerilerin sürgünü ile ilgili özgün bir çalışma olup genel olarak Sovyet Sürgünlerine ilişkin literatüre önemli bir katkı olma niteliğindedir.

This work aims to discuss the exile of Azerbaijanis from Azerbaijan to Central Asia before the Second World War and explain underlying reasons of this exile and its consequences. Furthermore it aimed to clarify the implementation of the exile, difficulties that Azerbaijanis came across and living conditions in Central Asia. In this work, firstly the historical and sociological literature relating to exiles and forced migrations is examined. Concurrently, exile policies executed by the Soviet Union are analysed in this work. Then it goes over the political history of Azerbaijan, the independence of Azerbaijan in early 20th century and the occupation of the country by the Soviet Union. Reasons of Azerbaijani exiles are explained within the frame of the literature relating to Soviet exiles. This work analyses also experiences of exiled Azerbaijanis, living conditions in Central Asia and the exile process through the instrument of information gathered by Soviey archives and interviews with fewAzerbaijani survivors. This work is an important contribution to the literature of Soviet Exiles as an original analysis relating to Azerbaijani exiles.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...