Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Title:Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il: 100 il əvvəl itirdiyimiz Qərbi Zəngəzura dönmək ümidi ilə
Author:
Translator:Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: Nazir Surxay oğlu Əhmədli
Editor:Elmi redaktor: Şahin Məcid oğlu Mustafayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Elm və təhsil
Year:2021
Pages:799 [1]
ISBN:
File:PDF, MB
Download:File is missing

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il: 100 il əvvəl itirdiyimiz Qərbi Zəngəzura dönmək ümidi ilə. Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: N. S. Əhmədli; Elmi redaktor: Ş. M. Mustafayev. Bakı: Elm və təhsil, 2021, 799 [1] s.

Annotasiya: Kitabda tarixi Qarabağ xanlığına daxil olan, 1868-ci ildə Yelizavetpol quberniyasının tərkibində yaradılan Zəngəzur qazasının 1874-cü ildə tərtib edilmiş Kameral təsviri daxil edilmişdir. Kameral təsvir Zəngəzur qəzasının tarixi coğrafiyası, əhalinin sayı, etnik tərkibi və demoqrafiyası, yerləşməsi, sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında məlumat verilir.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Karl Saqan. Kosmos (2019)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)