Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Title:Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il: 100 il əvvəl itirdiyimiz Qərbi Zəngəzura dönmək ümidi ilə
Author:
Translator:Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: Nazir Surxay oğlu Əhmədli
Editor:Elmi redaktor: Şahin Məcid oğlu Mustafayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Elm və təhsil
Year:2021
Pages:799 [1]
ISBN:
File:PDF, MB
Download:File is missing

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il: 100 il əvvəl itirdiyimiz Qərbi Zəngəzura dönmək ümidi ilə. Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: N. S. Əhmədli; Elmi redaktor: Ş. M. Mustafayev. Bakı: Elm və təhsil, 2021, 799 [1] s.

Annotasiya: Kitabda tarixi Qarabağ xanlığına daxil olan, 1868-ci ildə Yelizavetpol quberniyasının tərkibində yaradılan Zəngəzur qazasının 1874-cü ildə tərtib edilmiş Kameral təsviri daxil edilmişdir. Kameral təsvir Zəngəzur qəzasının tarixi coğrafiyası, əhalinin sayı, etnik tərkibi və demoqrafiyası, yerləşməsi, sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında məlumat verilir.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...