Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi (2019)

Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi=Analsying the impacts of industry 4.0 revolution and its implementations. Yüksek lisans tezi
Author:Derya Yapar Kabaca
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Kenan Aydın
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:X, 68
ISBN:
File:PDF, 1.25 MB
Download:Click here

Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, X+68 s.

Geçmişten günümüze gelinceye kadarki süreçte modern endüstri birkaç yüz yıl devam etmiş ve günümüze kadar üç büyük sanayi devrimi meydana gelmiştir. Şimdi ise dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 uygulamalarına geçilmiştir. Endüstri 4.0’ın amacı birbiriyle iletişime geçebilen, sensörler sayesinde ortamı algılayan, veri ve analizle gereksinimleri gerçekleştirebilen robotlar ile daha kaliteli, ucuz ve hızlı üretim yapmaktır. Bunun yanında, Endüstri 4.0, modüler akıllı fabrikalardaki siber fiziksel sistemlerle fiziksel süreçleri izleyerek nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurmasını sağlayarak merkezi olmayan işbirliğine dayalı kararlar almasına neden olmaktadır. Günümüzün rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını korumak ve sürdürebilmek için Endüstri 4.0’ı kuruluşlarında uygulamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle Endüstri 4.0 kavramını iyi bilmek gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada Endüstri 4.0 kavramı ile uygulamaları açıklanmış ve etkilerinin anlaşılmasına yönelik Almanya’nın Bremen eyaletinde nitel bir araştırma yapılmıştır.

From the past to the present, the modern industry has continued for several hundred years and there have been three major industrial revolutions up to the present day. Now, Industry 4.0 practices, which are considered as the fourth industrial revolution, have been introduced. The aim of Industry 4.0 is to make production with robots that are able to communicate with each other, detect the environment through sensors and realize the requirements by data and analysis, and to produce better quality, cheaper and faster. In addition, Industry 4.0 monitors the physical processes of cyber-physical systems in modular smart plants, allowing them to communicate with each other and with people to make decentralized decisions. In today’s competitive conditions, it is inevitable to apply Industry 4.0 in its organizations in order to protect and sustain the assets of the enterprises. Therefore, it is necessary to know the concept of Industry 4.0 well. So, in this study the concept of Industry 4.0 and its applications was explained and the Qualitative Research was performed in Germany, Bremen in order to explore the effects of them.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)