Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelleri. Yüksek lisans tezi (2019)

Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelleri. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelleri=The basis of understanding of law in the states of Karahanids and Ghaznavids according to political treatites. Yüksek lisans tezi
Author:Özgür Şahin
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Süleyman Özbek
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Year:2019
Pages:X, 157
ISBN:
File:PDF, 4.07 MB
Download:Click here

Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelleri. Yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019, X+157 s.

Özet

Siyâsetnâmeler Türk tarihi açısından oldukça önemli kaynaklar arasındadır. Onlar dönemlerindeki hemen hemen her alanla ilgili bizlere ayrıntılı bilgiler verirler. Ayrıca siyâsetnâmeler Türk tarihinin anayasaları olarak da nitelendirilebileceğinden özellikle hukuk alanıyla ilgili zengin bilgilere sahiptirler. Bu bağlamda siyâsetnâmelerde özellikle Karahanlılar ve Gazneliler ile ilgili oldukça fazla malumat bulunması çalışmanın merkezine bu iki devletin oturmasına sebep olmuştur. Nitekim hem Karahanlılar hem de Gazneliler devlet teşkilatlanmasında diğer Türk devletlerinin birer yansımasıdırlar. Bu nedenle de çalışmada Siyâsetnâmeler temel alınarak Karahanlılar ve Gazneliler Devletleri örneğiyle Türk hukuk anlayışının temelleri ele alınmaya çalışılacaktır.

Abstract

Political treatises are among the most important sources in terms of Turkish history. They give us detailed information about almost every field in their periods. In addition, because the political trearises can be described as constitutions of Turkish history, they have a rich knowledge of the law. In this context, the fact that there is a lot of information about the Karahanlılar and Ghaznavids in the political treatises has led to the presence of these two states at the heart of the study. As a matter of fact, both Karahanids and Ghaznavids are a reflection of other Turkish states in state organization. For this reason, in the study, the foundations of the understanding of Turkish law will be studied with the example of the Karahanids and Ghaznavids States based on the political treatises.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...