Abdullah Ekinci. Ortadoğu’da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)

Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Title:Ortadoğu’da marjinal bir hareket: Karmatîler (Ortadoğu’da ilk sosyalist yapılanma)
Author:Abdullah Ekinci
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Odak Yayın Evi
Year:2005
Pages:XIV, 322
ISBN:9759122014
File:PDF, 10 MB
Download:Click here

Abdullah Ekinci. Ortadoğu’da marjinal bir hareket: Karmatîler (Ortadoğu’da ilk sosyalist yapılanma). Ankara: Odak Yayın Evi, 2005, XIV+322 s. ISBN 9759122014

Elinizdeki kitap, Ortadoğu`da Oligarşik bir yönetim oluşturarak bölgede İlk Sosyalist yapılanmayı tesis etmeye çalışan Karmatîlerin faaliyetlerini ele almaktadır. Karmatîler hakim olduğu bölgelerde İktisadî imkan eşitliğini sağlamaya çalıştılar. Köylü kesiminin yönetimle entegrasyonunu sağlamayarak aşiret reisleri lehine işletilen İkta sistemini kaldırdılar, toprak dağılımını gözden geçirdiler ve toprak köleliğini geçersiz kılarak toprak kullanımını teşvik etmek amacıyla çiftçilere avanslar verdiler. Aynı şekilde esnaf ve sanatkarları de teşvik ederek onlara mali kolaylıklar sağladılar. Özellikle mal ve mülke sahip olma, ziraî sahaların ekimi, vergilerin toplanması, halk giderlerinin dağıtımı ve temel sosyal haklardan mahrum olanlara devlet yardımının değişik tiplerinin verilmesi gibi uygulamalarla kendilerine ait sosyal devlet anlayışını uygulamaya çalıştılar. Ayrıca Karmatî ülkesi ikdaniyye Meclisi olarak adlandırılan altı kişiden oluşan bir konsül tarafından yönetilmiştir.

Bu açılardan günümüz Ortadoğu`sunun fikrî arka planının anlaşılmasına katkı sağlayacağını umduğumuz bu kitap olabildiğince nesnel bir bakış açısını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)