Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)

Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Title:Wusun tarihi=History of Wusun. Yüksek lisans tezi
Author:Hüseyin Gökçe Varol
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Kürşat Yıldırım
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2022
Pages:IX, 154
ISBN:
File:PDF, 2.36 MB
Download:Click here

Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022, IX+154 s.

Özet

“Wusun Tarihi” adlı tezimizi hazırlarkenki amacımız Wusunların kökenini belirlemeye çalışarak onların siyasi tarihini, yaşadığı coğrafyayı ve kültürlerini incelemekti.

Türk tarihinde önemli bir yer tutan ve şimdiye kadar birçok araştırmacı tarafından Wusunların sadece bazı konularının çalışılması ve daha önce Wusunların ayrıntılı bir şekilde incelenmemesi bizde Wusunların tarihini bir bütün olarak inceleme isteği uyandırdı. Wusunların kökeni üzerindeki görüşleri belirtip yer yer destek vererek bazen de karşı çıkarak kendi görüşümüzü belirtmek, onların siyasi tarihini ayrıntılı bir şekilde incelemek, yaşadıkları coğrafya karmaşasını çözebilmek ve onların kültür tarihi hakkında tespitler yapabilmek bizim temel hedeflerimizdi.

Araştırmamızı yaparken Çin ana kaynaklarını temin ederek onların tercümesini yaptık ve onları kullandık. Bununla birlikte Türkçe ve İngilizce yazılmış araştırma eserlerden de görüşlerimizi desteklemek amacıyla faydalandık. Böylelikle Wusun tarihini bir bütün olarak bütün yönleriyle incelemeye çalıştık.

Abstract

While preparing our thesis “History of Wusun”, our aim was to examine the political history, geography and culture of the Wusuns by means of trying to determine their origin.

The fact that Wusuns, which have an important place in Turkish history, have not been studied in detail until now and many researchers studied only some subjects of the Wusuns, encouraged us to study the history of the Wusuns as a whole. Our main goals were to study their political history in detail, to be able to solve the geographical conflict they live in, to make determinations about their cultural history and to express our own opinion by supporting some parts and opposing some parts of the views on the origin of the Wusuns.

While doing our research, we obtained Chinese main sources and translated and used them. In addition to these, we also benefited from research studies written in Turkish and English to support our views. We tried to examine the history of Wusun as a whole in all its aspects.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)