Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)

Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Title:Safevîler ve Şah İsmail
Author:Ahmet Taşğın, Muhammed Kerim Yusufcemali, Ali Yaman, Resul Caferiyan, Ataullah Hasanî, Oktay Efendiyev, Namiq Musalı, Esra Doğan, Şahin Fazıl Ferzelibeyli, Mübariz Ağalarlı, İlya Zaytsev, İmadeddin Şeyhülhukema, Irina Koshoridze, Alexander Chulukhadze, Ahmed Guliyev, Ziver Hüseyinli
Translator:
Editor:Editörler: Ahmet Taşğın, Ali Yaman, Namiq Musalı; Yayına hazırlayan: Ersan Güngör
Language:Turkish
Series:Önsöz Yayıncılık: 32, İnceleme-araştırma: 7
Place:İstanbul
Publisher:Önsöz Yayıncılık
Year:2014
Pages:312
ISBN:9786055030162
File:PDF, 3.86 MB
Download:Click here

Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (makaleler). Editörler: Ahmet Taşğın, Ali Yaman, Namiq Musalı; Yayına hazırlayan: Ersan Güngör; Önsöz Yayıncılık: 32, İnceleme-araştırma: 7. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2014, 312 s. ISBN 9786055030162

Bu çalışma, İstanbul’da Garip Dede Türbesi Koruma Onarma ve Yaşatma Derneği bünyesinde 08 Kasım 2009 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Safevîler ve Şah İsmail Sempozyumu”ndan elde edilen bildirilerden oluşmaktadır. Eserde on beş makale yer almaktadır. Bunlar, sempozyuma Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’dan katılan değerli bilim adamlarına aittir. 

Eserde yer alan her bir makale Safevîler ve Şah İsmail konusunu farklı yönlerden ele alıp açıklamakta, bu da çalışmaya bir zenginlik ve farklılık katmaktadır. Kitap, sahip olduğu bu ihtiva ile de alanında günümüze kadar yapılan çalışmalara değerli bir katkı sağlayacaktır.

İçindekiler

Önsöz … 9

Ahmet Taşğın. Şah İsmail ve erkânı: Alevî topluluklarının ortak bir program etrafında toparlanma süreci … 11

Muhammed Kerim Yusufcemali. Çaldıran Savaşı’nın sebep ve sonuçları (m.s. 1514) … 45

Ali Yaman. Şah İsmail (Hatâî), Sultan Selim (Yavuz) ve Ebûssuud Efendi örnekleri ekseninde tarihsel şahsiyetler ve toplum mühendisliği … 67

Resul Caferiyan. Safevîlerin kuruluşunda dinî islah ve itidal -galî tasavvüfî Şiîlik’ten fıkhî Şiîliğe geçiş- … 87

Ataullah Hasanî. Bir kavramın tarihselliği: ortaya çıkışından Safevîlerin dönemine kadar terk tacı … 97

Oktay Efendiyev, Namiq Musalı. Târih-i âlem ârây-i Abbâsî isimli eserin Bakü yazmalarının önemine dair … 117

Esra Doğan. Safevîler döneminde Osmanlı ülkesine seyahat (Safevîlerin hac yolculukları) … 161

Şahin Fazıl Ferzelibeyli. Sultan Selim Yavuz ve Şah İsmail Safevî tarafından Çaldıran savaşı öncesinde yazılmış beş tarihî mektup hakkında … 197

Mübariz Ağalarlı. Şah I. İsmail’in zamanında Azerbaycan Safevî Devleti’yle Mısır Memlûk Devleti arasında siyasî ilişkiler … 211

İlya Zaytsev. Şah Süleyman’ın Gilan’daki Yahudi cemaati ile ilgili 1691 tarihli buyruğu … 231

İmadeddin Şeyhülhukema. Şeyh Safiyuddin Erdebilî tekkesi arşivleri Safevî sarihu’l-mülk’leri … 235

Irina Koshoridze. Gürcistan kolleksiyonlarında Safevî sanatı: Gürcistan arşivlerinde Farsça ve Gürcüce dillerinde belgeler … 241

Alexander Chulukhadze. Safevîler döneminde Gürcüceye Fars dili ile giren Türkçe kökenli kelimeler … 247

Ahmed Guliyev. Venedik sefiri Michele Membre’nin Seyahatname’sinde Safevî Devleti … 257

Ziver Hüseyinli. Safevî döneminde Türk dilinin rolü … 269

Dizin … 291

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix (2020)