Ayşe Gül Sertkaya. Şeyh-Zade Abdürrezzak Bahşı: hayatı ve eserleri. Doktora tezi (1997)

Title:Şeyh-Zade Abdürrezzak Bahşı: hayatı ve eserleri. Doktora tezi
Author:Ayşe Gül Sertkaya
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Osman Fikri Sertkaya
Language:Turkish, Chagatai Turkic
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1997
Pages:260
ISBN:
File:PDF, 8.15 MB
Download:Click here

Ayşe Gül Sertkaya. Şeyh-Zade Abdürrezzak Bahşı: hayatı ve eserleri. Doktora tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, 260 s.

Ön söz

Üzerinde doktora çalışması yaptığım Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahşı, Fatih Sultan II. Mehmed ile onun oğlu II. Bâyezid’in sarayında yaşayan, onların mektup (bitig) ve ferman (yarlık) larını Uygur ve Arap harfleriyle ve Doğu Türkçesiyle yazan Semerkand’dan İstanbul’a gelmiş bir kâtib (bahşı) dir.

Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahşı’nın kaleme aldığı Topkapı Sarayı Arşivi’nden, Süleymaniye Kütüphanesine, Süleymaniye Kütüphanesinden Viyana’daki Avusturya Milli Kütüphanesine kadar dağılan bir yelpazedeki metinler, telifler ve istinsahlar olarak iki guruba ayrılmıştır.

Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahışı’nın üstte Uygur ve altta Arap harfleri ile olmak üzere çift alfabe ile yapmış oduğu istinsahları arasında Edib Ahmed’in Atebetü’l-hakayık‘ının B nüshası, Mir
Haydar’ın Mahzenü’l-esrâr‘ı, Lutfi’nin 9 ve Sekkâki’nin 3 gazeli ile Fatih Sultan Mehmed’in yarlığı yer almaktadır.

Bu istinsahlardan Atebetü’l-hakayık ile Fatih Sultan Mehmed’in Yarlığı Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat tarafından, Lutfi ile Sekkâki’nin 12 gazeli ise Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya tarafından yayımlanmıştır.

Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahşı’nın yayımlanmamış metinlerini arkadaşım Ayet Abdülaziz Goca ile paylaştım.

Ayet Abdülaziz Goca Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahşı’nın istinsah ettiği Mir Haydar Tilbe‘nin Mahzenü’l-esrâr adlı mesnevisi üzerinde doktora çalışması yapmaktadır.

Ben ise Şeyh-zâde Abdürrezzâk Bahşı’nın telif ve istihsah ettiği metinler üzerinde çalışarak onun hayatını aydınlatmak ve hakkındaki bilgilerimizi artırmak istedim.